سلامتی

دستشوییِ صحیح به این شکل!!!

  سالم ترین راه نشستن در توالت به صورت 35 درجه  همانند شکل سمت راست می باشد که عمکلرد روده بزرگ به بهترین حالت خود می رسد. اما در شکل سمت چپ راه روده مسدود و عملکرد دستگاه گوارش سخت می گردد.

غول های منبع کراتین!!!

  مقدار کراتین موجود در این موادغذاییِ فوق العاده مفید به ازای 1kg گوشت کبابی =4.5 گرم ماهی سالمون =4.5 گرم مرغ =4/3 گرم شاه ماهی =4.5 گرم ماهی کود =3 گرم گوشت خوک =5 گرم تن ماهی =4 گرم گوشت گوزن =4.5 گرم